Wat is een horeca ontzegging?

Bij het collectief horecaverbod hebben alle horecaondernemers in de binnenstad van Sittard en Geleen afgesproken om samen overlastgevers uit hun bedrijf te weren. Het toegangsverbod voor de horecagelegenheden is gebaseerd op artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 138 WvSr. Lid 1
Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

Het bovenstaande artikel wordt veelal aangeduid als huisvredebreuk. De deelnemers kunnen aan een overlastveroorzaker een toegangsverbod opleggen. Het heeft voordelen om een dergelijk verbod voor meerdere horecabedrijven te laten gelden; hierdoor wordt voorkomen dat overlastveroorzakers uitwijken naar een ander horecabedrijf en aldaar hun overlastgedrag voortzetten. Hiermee wordt tevens de veiligheid voor de portiers en de medewerkers in de horeca verhoogd.
Indien de persoon -nadat hem een collectief horecaverbod is opgelegd-, zich vertoont in een aangesloten horecabedrijf, dan is deze persoon strafbaar. Hem hoeft niet eerst gevorderd worden de horecagelegenheid te verlaten, hij overtreedt bij binnenkomst artikel 138 lid 1 WvSr.